Standardní postup

Fáze 1

  1. Pacientka je vyšetřena svým gynekologem, v případě, že diagnostikuje myom, odešle pacientku do specializovaného centra, kde bude rozhodnuto o dalším postupu.
  2. Pacientka se objedná přímo (i bez doporučení) k vyšetření gynekologem FUS – centra, bude-li myom potvrzen, budou pacientce navrženy a objasněny všechny možné způsoby léčby.

Fáze 2

Je-li z gynekologického hlediska pro pacientku vhodná léčba MRg FUS, je odeslána k vstupnímu MR vyšetření do FUS centra v Thomayerově nemocnici, v Praze. Vyšetření se provádí ve stejné poloze v jakém je prováděn zákrok (v leže na břiše). Na magnetické rezonanci jsou získávány ob-razy myomu v děloze ve 3 různých rovinách tak, aby s ohledem na typ a uložení myomu v děloze, mohla být naplánována nejlepší a nejšetrnější léčba. Pro zhodnocení prokrvení myomu je nutné aplikovat do žíly kontrastní látku.

V případě, že je pacientka ze vzdáleného místa, lze akceptovat i MR vyšetření pánve z jiného pra-coviště, které však musí být provedeno přesně dle závazného protokolu). Obrazovou dokumen-taci je nutné zaslat do FUS centra elektronicky ePACSem nebo na CD v DICOM formátu.

Fáze 3

Pro vlastní zákrok musí mít pacientka provedeno standardní předoperační vyšetření. Zákrok pro-bíhá v poloze na břiše na speciálním stole MR přístroje, jehož součástí je ultrazvukový zářič. Bě-hem výkonu je myom postupně bod po bodu destruován pomocí vysokoenergetických ultrazvu-kových vln, které způsobují zahřátí tkáně myomu, a tím jeho termické poškození. U výkonu je po celou dobu přítomen anesteziolog, který aplikuje pacientce analgetikum a mírné sedativum ke zklidnění.

Fáze 4

Pacientka je hospitalizována v den výkonu, následující den je propuštěna. Za další 1 – 2 dny se může vrátit ke své běžné činnosti.

První kontrola je gynekologem FUS centra provedena za 1 měsíc po výkonu, další pak za 3 a 6 měsíců, kdy pacientka současně podstoupí i kontrolní MR vyšetření.